Ακαδημαϊκές Δεξιότητες

Οι ακαδημαϊκές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα του μαθητή να εκτελεί σχετικές με την ηλικία του σχολικές δραστηριότητες γραφής, ανάγνωσης και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και γενικά στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, απαραίτητων για τη σχολική επιτυχία.