Οπτική Αντίληψη

Η Οπτική Αντίληψη αναφέρεται στην ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε και να ερμηνεύουμε τις οπτικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω της όρασης. Αυτή η δεξιότητα παίζει σημαντικό ρολο στην κατάκτηση της ανάγνωσης, στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, στον προσανατολισμό μας στο χώρο, στην οργάνωση των κινήσεών μας, στην εξάσκηση της μνήμης, στην κατάκτηση της γραφής, αλλά και στην κατάκτηση πολλών σημαντικών δεξιοτήτων για την καθημερινή μας ζωή. Η οπτική αντίληψη διαχωρίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες δεξιοτήτων που είναι η οπτική διάκριση, ο διαχωρισμός φόντου – εικόνας, το οπτικό κλείσιμο (αναγνώριση αντικειμένου από μη ολοκληρωμένο σχέδιο), η οπτική μνήμη, η διαδοχική μνήμη, η μονιμότητα του αντικειμένου (ικανότητα αναγνώρισης των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των αντικειμένων, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη θέση, στο μέγεθος, στο χρώμα, στον προσανατολισμό και στο περιβάλλοντα χώρο), η οπτική - χωροταξική αντίληψη και ο οπτικοκινητικός συντονισμός.