Κινητικός Σχεδιασμός

Ο κινητικός σχεδιασμός στην ουσία αποτελεί βασική παράμετρο της πραξίας, αν και οι δύο όροι συχνά παρουσιάζονται ως ταυτόσημοι. Η Πραξία αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να συλλαμβάνει νοητικά, να οργανώνει και στο τέλος να εκτελεί εξ’ ολοκλήρου νέες δράσεις. Αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα για την οργάνωση δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κινητικότητας. Η πραξία ολοκληρώνεται με την ύπαρξη 3 βασικών παραμέτρων:

  • Ιδεασμός: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να σκεφτεί και να αναπαραστήσει νοερά τις ανάγκες και τις προυποθέσεις για την εκτέλεση μιας σειράς κινήσεων, για την ολοκλήρωση μιας δράσης.
  • Κινητικός σχεδιασμός: είναι η γέφυρα που συνδέει τον ιδεασμό με την εκτέλεση μιας δράσης και αναφέρεται ουσιαστικά στην οργάνωση των σταδίων μιας κίνησης με σκοπό την εκτέλεση μιας αληλουχίας κινήσεων (τι θα γίνει 1ο, 2ο, κοκ)
  • Εκτέλεση: αναφέρεται στη εκτέλεση μιας κίνησης ή αλληλουχίας κινήσεων αλλά και στην ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζει την κίνησή του.

 

Για παραδείγμα ένα παιδί για να μάθει να κάνει ποδήλατο, πρέπει σε πρώτη φάση να αναπαραστήσει νοερά τις απαιτήσεις αυτής δραστηριότητας, ανακαλώντας εικόνες από προηγούμενες οπτικές εμπειρίες (π.χ άλλα παιδιά που έχει δει να κάνουν ποδήλατο) και να αποκωδικοποιήσει νοερά τις κινήσεις τους. Σε δεύτερη φάση πρέπει να σκεφτεί και να οργανώσει τη σειρά των μεμονομένων κινήσεων που πρέπει να ακολουθήσει για να αναίβει στο ποδήλατο, για να ισοροπίσει και τέλος να μετακινηθεί με αυτό. Στη τρίτη φάση το παιδί καλείται να εκτελέσει τα προηγούμενα στάδια, κινώντας το σώμα του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανέβει στο ποδήλατο και να ξεκινήσει να μετακινείται, προσαρμόζοντας συνεχώς τις κινήσεις του με σκοπό να διατηρήσει την ισορροπία του, ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (αέρας, ανώμαλο έδαφος, άλλος ποδηλάτης που τον πλησιάζει)